FAQ Vrijwilligers

CLIENTEEL

MAG IK ALS VRIJWILLIGER ZELF IEMAND KIEZEN ?

Indien je als vrijwilliger bij ons wilt werkten gaan we in een gesprek na wat voor activiteiten je graag wilt doen. We proberen een match te vinden tussen jouw interesses en die van een cliënt. Zoals in het echte leven moet er een bepaalde klik zijn. Is deze er niet na de eerste uitstap dan bekijken we of een andere cliënt geen betere match zou zijn.

KAN IK MEERDERE CLIENTEN MEENEMEN OP DEZELFDE UITSTAP ?

Dit is een beetje een persoonlijke keuze, maar om de kwaliteit optimaal te houden en jullie de mogelijkheid te geven om een band op te bouwen, raden we aan om telkens maar met één (max twee) cliënten een uitstap te doen. Indien je graag als vrijwilliger meegaat op groepsuitstappen mag je ons dit zeker laten weten!

MAG IK ZELF EEN AANBOD DOEN ?

Als vrijwilliger mag je zelf activiteiten aanbrengen bij de begeleiding van de desbetreffende cliënt. Samen met hen wordt er dan bekeken of deze activiteit interessant is voor de cliënt, of er nog genoeg budget is,.... De begeleiding kent de cliënt best en heeft steeds de eindbeslissing.

IK BEN FAMILIE VAN EEN CLIENT

Familieleden van cliënten kunnen vrijwilliger worden in onze organisatie indien het engagement los staat van de familiale contacten. Bv. je gaat mee als vakantievrijwilliger met een groep cliënten, waaronder je familielid: je bent vrijwilliger als je de ganse groep mee begeleidt. Je gaat met je nichtje die in onze voorziening verblijft op uitstap: je bent geen vrijwilliger. Ook medewerkers  van onze organisatie kunnen vrijwilliger worden in onze organisatie zolang het vrijwilligerswerk los staat van zijn/haar werkopdracht. Bv. een medewerker technische dienst gaat in zijn vrije tijd mee als vakantievrijwilliger, een keukenmedewerker heeft met een cliënt een bezoekrelatie,….

FORMALITEITEN

IK HEB EEN VERVANGINGSINKOMEN

Geniet je een vervangingsinkomen (werkzoekend, al dan niet met bedrijfstoeslag) of een ziekte-uitkering? Dan moet je voor je met je vrijwilligerswerk start, schriftelijk aangifte doen bij je betalingsinstelling. Dit heeft geen gevolgen voor je tegemoetkoming. Je ontvangt als vrijwilliger immers geen loon. Toch heb je er alle belang bij dit te doen. Het vrijwilligerssecretariaat zal je helpen bij het opmaken van de nodige formaliteiten. Vrijwilligers die op pensioen zijn hoeven dit niet te melden aan hun betalingsinstelling.

AFSPRAKENNOTA

Ben je vrijwilliger voor 1 dag, of engageer je je voor onbepaalde tijd, steeds maken wij een afsprakennota voor je op. Goede afspraken maken goede vrienden. Hierin staan de afspraken vermeld die betrekking hebben op de aard van je taak, de frequentie en tijdsduur, je contactpersoon binnen onze voorziening, of er al dan niet een proefperiode voorzien wordt, beroepsgeheim, verzekering, onkostenvergoeding,….

ONKOSTEN + VERZEKERING

WELKE ONKOSTENVERGOEDING KRIJG IK ?

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar, wordt gezegd. En dat is ook zo! Anderzijds maak je als vrijwilliger soms ook onkosten. Binnen onze voorziening wordt het systeem van reële onkostenvergoeding toegepast. Dit betekent dat enkel de gemaakte onkosten terugbetaald worden. Vervoervrijwilligers krijgen bv een kilometervergoeding, bij een uitstap krijgt de vrijwilliger zijn toegangsticket terugbetaald en/of betalen de cliënten jouw drankje,….

Andere organisaties kiezen soms voor een forfaitaire onkostenvergoeding. Opgelet: als vrijwilliger kan je beide niet combineren! Ben je ook binnen een andere organisatie als vrijwilliger actief dan vraag je dit best even na!

BEN IK VERZEKERD ?

De vrijwilligers genieten van een dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid, Lichamelijke Ongevallen, Ziektes en Contaminaties, conform het Besluit van 26-02-2010 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het Decreet van 03-04-2009 betreffende het georganiseerd vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Voor bepaalde vrijwilligersopdrachten krijg je als vrijwilliger een Vervoer In Opdracht (VIO). Op basis hiervan worden je vervoerkosten terugbetaald. Aan de hand van dit document kan je ook omniumverzekering genieten voor je wagen tijdens de vrijwilligersopdracht.

BESCHIKBAARHEID

HOE VAAK MOET IK BESCHIKBAAR ZIJN ?

De beschikbaarheid hangt voor een stuk af van het soort vrijwilligerswerk dat je doet. Sommige activiteiten gaan wekelijks, maandelijks of jaarlijks door. Bij sommige vormen van vrijwilligerswerk zoals op bezoek komen bij, of uitstapjes maken met een cliënt bepaal je, naargelang je mogelijkheden zelf de frequentie (in samenspraak met de begeleiders). 

Je kan als vrijwilliger ook steeds een vraag weigeren wanneer dit even niet voor je past, ook al heb je eerder opgegeven dat je die dag of periode beschikbaar bent. 

Eens je een engagement toegezegd hebt wordt wel verwacht dat je dit naleeft.

VRIJWILLIGERSFEEST

VRIJWILLIGERSFEEST

Elk jaar organiseren wij in maart een bedankingsfeest voor de vrijwilligers die zich het afgelopen jaar in onze organisatie engageerden. We hopen ook jou in de toekomst hierop te ontmoeten!

Please reload